PROFIL FIRMY

Pri vymáhaní pohľadávky preferujeme mimosúdnu dohodu, ktorá je najrýchlejším a zároveň najlacnejším spôsobom vymoženia pohľadávky z obchodného styku. Klientom poskytujeme komplexné služby od mimosúdneho inkasa pohľadávky, cez súdne a následne exekučné konanie. Špecializujeme sa najmä na vymáhanie pohľadávok v Rakúsku a Nemecku, avšak zmluvnými partnermi máme pokryté celé Slovensko. Najdôležitejší fakt pre Vás je ten, že preferujeme individuálne riešenie pohľadávky, ktoré nám prináša u klientov úspech.

Na rozdiel od právnych kancelárií sa špecializujeme na mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne vymáhanie pohľadávok, pričom naši zamestnanci sú na túto činnosť špeciálne vyškolení. Našou aktívnou prácou s pohľadávkami tlačíme na klienta, aby z veľkej miery urobil preventívne opatrenia v oblasti pohľadávok a aktívne tým predchádzal dlžníkom a neplatičom. Prevencia je vždy lacnejšia ako riešenie následkov, preto vám poradíme, ako sa máte správať, aby vám v budúcnosti nevznikali „nedobytné“ pohľadávky.

Pre klientov poskytujeme pod „jednou strechou“:
a) mimosúdne vymáhanie pohľadávok
b) súdne vymáhanie pohľadávok
c) exekučné vymáhanie pohľadávok

Ak nám zašlete bližšiu špecifikáciu Vašich pohľadávok, do 14 dní za individuálne dohodnutý poplatok preveríme Vašich dlžníkov a podáme Vám správu o vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Zároveň Vám oznámime, ktoré z Vašich pohľadávok by sme dokázali riešiť a zašleme Vám návrhy zmlúv.

NAŠE SLUŽBY

• príprava prevzatie a zastupovania
• rokovanie s mandantom
• spísanie predžalobnej upomienky a jej doručenie dlžníkovi
• rokovanie s dlžníkom o spôsobe úhrady pohľadávky mandanta
• vypracovanie návrhu dohody o splátkovom kalendári a uznania
• uzatvorenie mimosúdneho zmieru
• mimosúdne inkaso
• úkony smerujúce k zabezpečeniu pohľadávky mandanta
• postúpenie vymáhania pohľadávky voči zahraničnému subjektu zahraničnému partnerovi
• priebežné informovanie o stave prebiehajúcich konaní
• priebežné informovanie mandanta o stav vymáhanej pohľadávky

 

  

 
POSTUP PRI VYMÁHANí POHĽADÁVKY

1. Zašlite nám bližšiu špecifikáciu Vašich pohľadávok
Zoznam Vašich dlžníkov – špecifikácia pohľadávky má obsahovať presný názov a adresu, IČO dlžníka, čísla faktúr, splatnosť a dlžnú sumu. Privítame ak nám zašlete aj stručný popis obchodného prípadu, stav právneho ošetrenia pohľadávky, kópie korešpondencie s dlžníkom, príp. telefonický kontakt na dlžníka.
Pri pohľadávkach, kde vlastníte právoplatné rozhodnutie súdu, nám zašlite kópiu platobného rozkazu alebo rozsudku. Tieto pohľadávky riešime v úzkej spolupráci s exekútorskými úradmi. Pohľadávky by mali byť v nominálnej hodnote nad 3.000,- EUR.

2. Preverenie
Do 14 dní za individuálne dohodnutý poplatok preveríme Vašich dlžníkov a podáme Vám správu o vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Zároveň Vám oznámime, ktoré z Vašich pohľadávok by sme dokázali riešiť a zašleme Vám návrhy zmlúv.

3. Zmluva a Provizia
Pohľadávky vymáhame na základe mandátnej zmluvy a plnej moci a na províziu máme nárok len z vymoženej čiastky tzn. len v prípade úspechu. Výška provízie závisí od výšky vymáhanej sumy a bonity dlžníka.

KONTAKTUJTE NÁSFORMULÁR
TEL. ČÍSLO

+43 676 571 46 45